نوبران قبل و بعد انقلاب وتازه بدوران رسیده های میلیاردر

کافیست تا چند دقیقه ای در نوبران چرخی بزنی و بپرسی کیا خورجین خرشان را از گندم شکننده سرخ انقلاب پر کرده اند ، و با وابستگی به خروس خوان لاری پر قب قب ، دنبال ادامه مرغ و خروس های بیت المال می گردد.

photo_2017-02-01_10-31-03
چپاول و زمین خواری در منطقه نوبران با مشتی قوانین من درآوری توسط سهمیه داران وام خوارمتاسفانه افلاکیان در پرواز است و مرتضی می خواهد تا از کابین زنانشان فدک بیرون کشد تا عدالت برقرار شود .
براستی اگر امروز من وابسته به این ستون و آن رکن نبودم می توانستم این همه مال افسانه ای جمع کنم و نامم را در ردیف خیرین و متنفذین هم ثبت نام کنم ومتاسفانه چنین است .
حداقل می توانید با قوانین محکم و مسوولین پیگیرادامه این مسیر را ببندید وحد اقل از این به بعد بدانند با خوردن چند شام و ناهار آینده اشان را دست این افراد کدخدامنش باصطلاح انقلابی ندهند ، اگریکبار مالیات بعد انقلاب را بدهند و شناخت را در زمانش بکار بریم قب قب خروس لاری اشان هم از قد قد می افتد.
کسانیکه در مناطق مختلف ساوه ، انباشته خود را بنام قانون های ضعیف و مجریان خسته و بکام خود در این چند دهه بعد از انقلاب پر کرده اند وگاها با نام آباد کردن شرع را مسخره روزگار کرده و شکم بارگی می گذرانند آیا زمان آن نرسیده در برابر عدالت زانو بزنند که از کجا اورده ای ؟ تا حد اقل تکلیف روشن شود که بنام آباد کردن و سهمیه داری نمی شودنام مسلمانی را یدک کشید وهزران حاشیه نشین را بار دولتی کرد که نتیجه اش سود زمین فروشان بزرگ است .
تا زمانیکه یکبار برای همیشه کاهدان زمین خواران بزرگ بنام ، فروشندگان زمین ها بزرگ به حاشیه نشینان مستضعف با شلاق عدالت سرخ نشود فایده نداردظلم ادامه دارد.
بخش نوبران بکر است والبته همه ساوه نقشه هوایی را چک کنید ببینید در این چند دهه چند نفر صد ها هکتار زمین را خورده اند کمرشان را بشکنید کمر ظلم خرد می شود و تحریم ها بی اثر می شود وقتی تبعیض نباشد.
مدعی عدالت ورود کند یا دیگری نمی دانم که واسطه می شود یا نمی شود ، ولی این رشته سر دراز دارد و کاش از اول این کلاف باز نمی شد که امروز بستنش به هزاران اما و اگر ، واسطه ها و لابی های کثیف ، وابسته است ولی هنوز هم دیر نیست و می شود آب را برگرداند اگر بخواهیم .
کافیست دوری در نوبران بزنیم و متوجه شویم چرا ؟
وبیشتر خواهیم نوشت

تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام

این خبر را به اشتراک بگذارید :